El procediment monitori notarial notarial El procediment monitori notarial notario2 300x175

El procediment monitori notarial

El proper 15 d’octubre entrarà en vigor la nova Llei 15/2015 de 2 de juliol de Jurisdicció Voluntària, que modifica, entre d’altres, la vigent Llei Orgànica del Notariat. Amb la nova llei s’obre la possibilitat de reclamar notarialment deutes contradits mitjançant l’aportació del corresponent document acreditatiu (factura, albarà d’entrega, etc.), sense perjudici que segueixi existint la possibilitat de reclamar-la per via judicial.

La principal novetat de la Llei, és que confereix al requeriment notarial de pagament el caràcter de títol executiu (és a dir, directament embargable), si bé, qualsevol deute pot ser reclamat notarialment, no en tots els casos el creditor obtindrà un títol executiu, com són els supòsits següents:

–       Els deutes que es fundin en un contracte entre un empresari o professional i un consumidor

–       Els deutes de les comunitats de propietaris

–       Els deutes d’aliments de menors o persones incapacitades judicialment

–       Els deutes de qualsevol Administració Pública

Així, per reclamar un deute dinerari, qualsevol que sigui la seva quantia, el creditor haurà d’acudir al Notari competent aportant el document en què fonamenti l’existència del deute, havent de ser el notari qui al seu judici acrediti de manera indubtable l’existència del deute. En aquest sentit, serà competent el Notari amb residència en el lloc on el deutor tingués el seu domicili o residència habitual o el del lloc on pogués ser trobat.

El notari requerirà al deutor per a què pagui al creditor en el termini de 20 dies. Una vegada realitzada la notificació, el deutor pot (com en el procediment monitori judicial) pagar, oposar-se o no actuar en ningun sentit. Si paga, es tanca l’acta i es deixarà constància per diligència que tindrà caràcter de carta de pagament. Si el deutor s’oposa, es tancarà l’acta i es posarà fi a la via notarial, quedant oberta la via judicial. Si el deutor no actua, el Notari deixarà constància de dita circumstància mitjançant acta que serà el document que portarà aparellada execució, tramitant-se dita execució de conformitat amb el previst per als títols executius extrajudicials.

Si desitja més informació sobre impagaments i temes notarials, no dubti a contactar-nos.

 

 

Susana Vicente

Sòcia de Quatre advocats