Préstec bancari préstec Préstecs entre familiars euro 427528 640 300x199

Préstecs entre familiars

És força habitual que quan els fills s’emancipen els pares vulguin ajudar-los, ja sigui a comprar un habitatge, els mobles… També pot ser el cas d’un fill o filla que vol iniciar un negoci o uns estudis. Aquesta ajuda moltes vegades pren la forma d’una quantitat de diners que els pares deixen als fills per tal que puguin iniciar la seva vida independent.

El préstec entre particulars ha existit sempre i es diferencia del bancari perquè, normalment, el primer acostuma a ser sense interessos. El problema és que l’administració tributària pot aplicar a aquest tipus de préstec entre familiars la presumpció que s’estan cobrant uns interessos iguals, com a mínim, a l’interès legal dels diners i, en conseqüència, s’hauran de declarar aquests interessos com a rendiments del capital mobiliari a la declaració de la renda.

Per tal d’evitar l’aplicació d’aquesta presumpció caldria redactar un contracte de préstec on consti la data, la identificació de les persones que intervenen, el capital que s’entrega com a principal, els interessos (si n’hi ha), les quotes que s’han de retornar, etc. I aquest contracte s’hauria de presentar a liquidar per l’impost de transmissions patrimonials, tot i que està exempt de tributació. D’aquesta forma tenim un document que prova dues coses: que es tracta d’un préstec sense interessos i que no es tracta d’una donació de pares a fills.

És important poder demostrar, en el cas que fos necessari, el retorn dels diners mitjançant els moviments bancaris corresponents, ja que en cas contrari l’administració tributària podria presumir que realment el que hi ha és una donació de pares a fills. D’aquestes donacions i de la planificació fiscal successòria en parlarem aviat.

Si desitja més informació sobre préstecs entre particulars, no dubti a contactar-nos.

 

Jaume Marquès

Soci de Quatre advocats