Les parelles de fet i la pensió de viduïtat pensió de viduïtat Les parelles de fet i la pensió de viduïtat parella   

Les parelles de fet i la pensió de viduïtat

La recent sentència de la Sala Quarta del Tribunal Suprem de data 12 de maig de 2015, ha ratificat la doctrina d’aquest alt Tribunal pel que fa els requisits perquè la parella supervivent d’una unió estable de parella pugui accedir a la pensió de viduïtat.

Cal recordar que els requisits establerts per l’article 174.3 de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la pensió de viduïtat, són la convivència estable i ininterrompuda durant un període de cinc anys i la inscripció dos anys abans del decés en un registre municipal o autonòmic de parelles de fet o/i la constància de la constitució de la parella en escriptura pública.

S’havien aixecat veus en quant aquest segon requisit formal, entenent que l’existència de la parella també podia ser acreditada per qualsevol altre mitjà, com ara testimonis, inscripció en el padró municipal o altres documents com ara correspondència bancària etc., i que limitar-se a una interpretació literal d’aquest segon requisit té quelcom d’històric i obsolet i conceptualment absurd.

Això no obstant, el Tribunal Suprem manté en aquesta sentència que comentem, el seu criteri formalista i ratifica la seva doctrina exigint aquest segon requisit d’inscripció en registre públic o formalització d’escriptura notarial dos anys abans dels decés, a més dels ja esmentats dels cinc anys de convivència.

Si té cap consulta o vol més informació sobre la pensió de viduïtat en parelles de fet o matrimonis, no dubti en contactar-nos.

Jaume Ricart Torrent

Soci de Quatre Advocats