llegitima llegítima Idees bàsiques sobre la llegítima llegitima   

Idees bàsiques sobre la llegítima

Hi ha obligació de deixar la llegítima als fills? Aquesta pregunta la fan sovint les persones  que van al notari a fer testament. La resposta és que, en principi, sí.

La Llegítima dóna a determinades persones, anomenats hereus forçosos, el dret a obtenir en la successió d’una persona la quarta part del valor dels béns de l’herència, després de deduir deutes i despeses, com les de darrera malaltia o d’enterrament o incineració i afegint les donacions fetes pel difunt en els deu anys precedents a la seva mort.

El Codi civil de Catalunya, en el seu article 451, estableix que els hereus forçosos són els fills del difunt i els seus descendents i, en el seu defecte, els pares del causant. Tots els que tenen dret a la llegítima la detreuen d’una única quarta part de l’herència.

No es poden imposar càrregues ni limitacions i si no hi ha béns suficients per pagar-la es reduiran o suprimiran els llegats i donacions. La llegítima es pot pagar en diners, encara que no n’hi hagi a l’herència, o en béns de la mateixa herència, a opció del hereu o de les persones facultades pel pagament.

Es pot privar d’aquesta herència als hereus forçosos només en els casos previstos en la llei com, per exemple, haver estar condemnat per alguns delictes contra la vida o la integritat física del causant, per denegar-li els aliments quan s’estava obligat legalment a prestar-los, per maltractament greu al testador, al seu cònjuge o parella estable o als ascendents o descendents del testador. Les causes de desheretament estan establertes en els articles 412-3 i 451-17 del Codi civil de Catalunya.

El termini per exigir la llegítima prescriu al cap de deu anys de la mort del causant.

Si té cap consulta o vol més informació sobre herències i testaments, no dubti en contactar-nos.

 

Jaume Marquès

Soci de Quatre Advocats